Η πτώση στην τιμή του χαλκού επηρέασε τις πωλήσεις της Χαλκόρ

31 Μάρτιος 2017 3:01 μμ

7 0

Η πτώση στην τιμή του χαλκού επηρέασε τις πωλήσεις της Χαλκόρ

Ενισχύθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου

Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν φτάνοντας σε 39,9 εκ. ευρώ έναντι 16,2 εκ. ευρώ το 2015 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν για το 2016 σε κέρδη 35,3 εκ. ευρώ έναντι 14,9 εκ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 3,6 εκ. ευρώ το 2015.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το 2016 σε ζημία 1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 30,4 εκ. ευρώ το 2015. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 1,9 εκ. ευρώ ή 0,0196 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 30,8 εκ. ευρώ ή 0,3045 ευρώ ανά μετοχή το 2015.

Όσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 420,5 εκ. ευρώ για το 2016 έναντι 451,7 εκ. ευρώ το 2015 επηρεασμένος από την πτωτική πορεία του χαλκού ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό της χρήσης, αρνητική επιρροή που αντιστράφηκε μερικώς από την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1% και το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2016 σε κέρδη 22,6 εκ. ευρώ έναντι κερδών 14,3 εκ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 15,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το 2016 σε ζημία 22,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 9,4 εκ. ευρώ το 2015. Σε επίπεδο εταιρίας το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από την υποτίμηση της συμμετοχής στη θυγατρική Sofia Med κατά 23 εκ. ευρώ. To αποτέλεσμα προ φόρων πριν την πρόβλεψη για υποτίμηση ανέρχεται σε κερδοφορία 0,2 εκ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 21 εκ. ευρώ έναντι 11,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: tovima.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...