Τι προβλέπει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το 2014-2020

20 Νοέμβριος 2013 9:18 πμ

103 0

Πού θα επενδυθούν τα 960 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού

-Το μερίδιό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 θα είναι 312,7 δισ. ευρώ ή 29% για σχετικές με την αγορά δαπάνες και για άμεσες ενισχύσεις και 95,6 δισ. ευρώ ή 9% για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

-Περισσότεροι νέοι από ποτέ μπορούν να προγραμματίσουν την παραμονή τους στο εξωτερικό, με την υποστήριξη του νέου προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι η αναβάθμιση των προσόντων και της απασχολησιμότητας, θα έχει προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ ,δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα σε πραγματικούς όρους.

-Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι τέχνες του θεάματος, η πολιτιστική κληρονομιά και οι σχετικοί τομείς θα επωφεληθούν από την αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό 1,5 περίπου δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία (σε πραγματικούς όρους 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα), το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

-Χάρη στο νέο πρόγραμμα COSME, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αναμένουν 2,3 δισ. ευρώ για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα COSME είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ που απευθύνεται στις ΜΜΕ και θα διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αγορές εντός και εκτός της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω εγγυήσεων δανείων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

-Η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη εξαρτώνται καθοριστικά από τις επενδύσεις υποδομής. Με 33,3 δισ. ευρώ (26,3 δισ. για μεταφορές, 5,9 δισ. ευρώ για την ενέργεια, 1,1 δισ. ευρώ για τις ψηφιακές τεχνολογίες), η νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για έργα και πολιτικές που συνδέονται με το κλίμα. Η δέσμευση για διάθεση ποσοστού ίσου με το 20% τριπλασιάζει το ισχύον ποσοστό του 6-8% και θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάθεση έως και 180 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πολιτικών για το κλίμα σε όλους τους σημαντικούς τομείς δαπανών, όπως διαρθρωτικά ταμεία, έρευνα, γεωργία και ανάπτυξη.

Οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης, ο Μηχανισμός Ευελιξίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, βρίσκονται εκτός των ανωτάτων ορίων του εν λόγω δημοσιονομικού πλαισίου. Εάν ενεργοποιηθούν πλήρως, οι εν λόγω μηχανισμοί αντιστοιχούν σε 36,8 επιπλέον δισ. ευρώ.

Πηγή: tovima.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...